Дечији додатак

Дечији додатак је новчана помоћ која се месечно исплаћује родитељима у породици која има месечне приходе испод одређеног износа. Новац се исплаћује за прва четири детета у породици.

Услов је да су родитељи држављани Србије, да живе у Србији и да су здравствено осигурани преко Републичког завода за здравствено осигурање.

Деца за коју се добија додатак

Дечији додатак добија се за:

 • децу до 19 година која живе у Србији и на редовном су школовању или из оправданих разлога не започну или прекину школовање;
 • децу са сметњама у развоју старију од 19 година, све док су на школовању или оспособљавању за рад;
 • децу над којом је продужено родитељско право, најдуже до 26 година.

За децу из осетљивих друштвених група и децу са изузетним способностима школовање може бити и ванредно, ако оправдају немогућност редовног похађања наставе и добију сагласност министра просвете.

Колико се може добити?

У априлу 2011 године дечији додатак је износио 2.206 динара месечно. Овај износ усклађује се са растом трошкова живота сваких шест месеци, 1. априла и 1. октобра. За децу која живе са самохраним родитељима и децу са сметњама у развоју која живе са родитељима, додатак се увећава за 30 одсто.

Потребна документација

Захтев за доделу дечијег додатка подноси се општинској, односно градској управи у месту у коме живите, на посебном обрасцу који се може добити на општинском шалтеру. Тај захтев са потврдама о просечној заради подноси се сваке године, уз доказе о другим променама које су у међувремену наступиле. Могу тражити још неке документе ако сматрају да су им потребни да би утврдили чињенице.

Решење би требало да се добије у року од месец дана (два месеца ако морају посебно да утврђују чињенице).

Уз попуњен образац захтева мора се поднети и:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
 • уверење о држављанству;
 • доказ о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства;
 • фотокопију своје оверене здравствене књижице;
 • доказе о поседовању, односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора;
 • потврду о приходима за све чланове заједничког домаћинства за три месеца која претходе месецу подношења захтева;
 • потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства;
 • судску пресуду или потврду послодавца о обустави плате ако у породици неко добија или даје издржавање;
 • потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста;
 • потврду центра за социјални рад да се старатељ или хранитељ непосредно брине о детету;
 • фотокопију картице текућег рачуна.

Када дете не иде у школу или има сметње у развоју потребно је поднети и:

 • потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 • акт о врсти ометености за децу са сметњама у развоју (о степену психофизичке ометености детета мишљење дају општинска, односно градска комисија надлежна за преглед деце са сметњама у развоју и њихов рад је бесплатан);
 • акт о продужењу родитељског права, ако је оно продужено и после пунолетства детета.

Жалба на решење о дечијем додатку

На сва решења локалне управе која су у вези са дечијим додатком можете поднети жалбу министру за рад и социјалну политику (покрајинском секретару за социјалну политику и демографију ако живите у Војводини), 15 дана од дана пријема спорног решења. Жалба се предаје општинској, односно градској управи. Ако донесу ново решење и на њега се можете жалити.

Министарство и Покрајински секретаријат дужни су да реше жалбу у року од два месеца, а ако ни тиме не будете задовољни, остаје могућност подношења тужбе Управном суду.

.