Туђа нега и помоћ

Додатак за негу и помоћ другог лица (познатији као додатак за туђу негу) јесте новчана помоћ особама које због повреде или болести не могу да задовоље основне животне потребе без туђе помоћи, на пример да спреме себи храну, да једу, иду у тоалет и сл. Смисао ове помоћи јесте у томе да се плати неком другом да им помогне, а да особе којима је потребна оваква помоћ саме уреде ко ће им и како помоћи. Ова помоћ може се добити преко центра за социјални рад и преко ПИО фонда. У центру за социјални рад захтев могу поднети малолетна и пунолетна (одрасла) лица, под условом да ово право не користе по другом правном основу (по основу права из пензијског и инвалидског осигурања), и да не користе право на смештај у установу социјалне заштите. У ПИО фонду, право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије, коме је због тежине болести или повреде неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. По Закону ПИО, право, практично имају само непокретни, слепи, дементни, и они који без туђе помоћи не могу да се хране, облаче, нити крећу по кући, као и они који су на дијализи.

Колико се може добити?

Додатак за помоћ и негу другог лица износио је 7.600 динара средином 2011 године. Износ додатка одређује Министарство за социјалну политику и усклађује га са растом цена два пута годишње, 1. априла и 1. октобра.

Увећани додатак за туђу негу

Неке особе имају право на увећани додатак за туђу негу, који је у јуну 2011 године износио 20.500 динара, а усклађује се са растом цена на исти начин као и „обичан“ додатак за туђу негу и помоћ. То право имају:

 • особе са телесним оштећењем од 100 одсто по једном основу;
 • особе које имају више оштећења, с тим да ниво оштећења износи до 70 и више одсто по најмање два основа;
 • особе које имају органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа.

За остваривање наведеног права ове категорије корисника није прописан поступак по службеној дужности, већ су исти у обавези да поднесу захтев надлежном центру за социјални рад у месту пребивалишта. Уз захтев се подноси и фотокопија решења о оствареном праву и задњи чек о пријему ове новчане накнаде.

По новом Закону о социјалној заштити, један од родитеља детета које је остварило право на увећани додатак, под условом да тај родитељ није у радном односу и да најмање 15 година непрекидно негује своје дете, има право да, ако није остварио право на пензију, доживотно прима накнаду у висини најниже пeнзије када напуни 60 година (жене), односно 65 година (мушкарци).

Потребна документација?

Да би се добио овај додатак, мора се поднети захтев на одговарајућем обрасцу, који се зове „Захтев за признавање права на новчану накнаду за телесно оштећење и накнаду за помоћ и негу другог лица“. Образац се добија у Центру за социјални рад и ПИО фонду и ова услуга се не наплаћује. Захтев се покреће самоиницијативно уз одговарајући упут лекара специјалисте.

Уз захтев треба поднети и:

 • предлог за вештачење од лекара опште праксе (изабраног лекара);
 • фотокопију здравствене књижице;
 • фотокопију личне карте;
 • најновији налаз специјалисте;
 • фотокопију решења међуопштинске интерресорне комисије (некад комисија за категоризацију) или ранији налаз првостепеног органа вештачења о природи и тежини болести или повреде;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење да се не прима пензија и додатак за туђу негу и помоћ преко фонда ПИО (када се захтев подноси у Центру за социјални рад);
 • уверење о држављанству ако нисте рођени у Републици Србији.

Пре предаје докумената обавезно се распитати да ли су потребне оверене фотокопије докумената. Овера фотокопија докумената у општинама је бесплатна, уколико као сврху наведете туђу негу и помоћ.

Пример обрасца када се подноси захтев преко ПИО фонда:

 • Подаци о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, лични број осигураника – из радне књижице; место пребивалишта и општина, контакт телефон)
 • Подаци за осигураника:
  • Осигурање по основу запослења ДА – НЕ
  • Осигурање по основу обављања самосталне делатности ДА – НЕ
  • Осигурање по основу обављања пољопривредне делатности ДА – НЕ
  • Коришћење права код Националне службе за запошљавање
  • Да ли сте остварили стаж у иностранству?
 • За кориснике пензије
  Корисник сам пензије: старосне; инвалидске; породичне
 • Уз захтев прилажем:
  таксативно се набраја списак докумената која се прилажу уз образац.

На крају се наводи место и датум, и потпис подносиоца захтева.

Како тече поступак?

Надлежни из Социјалног рада шаљу Вашу документацију на комисију и Ви очекујете позив Првостепене комисије за вештачење. Ова комисија процењује телесно оштећење и доноси одлуку о добијању права на додатак за помоћ и негу другог лица. Процедура траје најмање два месеца, а новчана надокнада се исплаћује од дана када сте предали захтев. У случају негативног или неодговарајућег решења подносите жалбу и чекате или позив на вештачење другостепеног органа или ново решење – без новог одласка на комисију.

Коме се жалити ако нисте задовољни одлуком?

Ако нисте задовољни одлуком центра за социјални рад о свом захтеву за доделу додатка за туђу негу, можете се жалити у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси Министарству рада и социјалне политике (Немањина од 22 -24, 11000 Београд), односно Покрајинском секретаријату за социјалну заштиту (Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад), ако се центар који је издао решење налази на територији АП Војводине.

.