Радно ангажовање ОСИТ

У највећем броју случајева услед одузете пословне способности, особе са интелектуалним тешкоћама нису у могућности да се запосле, те су углавном радно ангажоване, најчешће у радним центрима и социјалним предузећима. Радно ангажовање је дуготрајан облик професионалне рехабилитације, у складу са психичким и физичким способностима и жељама особе са интелектуалним тешкоћама. Под професионалном рехабилитацијом подразумева се организовање и спровођење мера и активности у циљу оспособљавања за одговарајући посао, запошљавања, одржања запослења, напредовања или промене професионалне каријере. Фазе професионлане рехабилитације су: професионална оријентација која се односи на избор одговарајућег занимања за особу са интелектуалним тешкоћама, при чему се узимају у обзир потребе, могућности, жеље, психофизичке способности. Друга фаза је професионални тренинг или професионално оспособљавање  у којој  особа са интелектуалним тешкоћама учи, усваја знања, вештине и способности које су потребне за што успешније обављање посла.Трећа фаза је запошљавање  која омогућава особи да добије и задржи посао, као и да се интегрише у друштво.

Социјално предузеће је привредно друштво које се оснива за обављање делатности која је усмерена на задовољавање потреба особа које су на било који начин маргинализоване и које, независно од укупног броја запослених запошљава најмање једну маргинализовану особу. Будући да се особе са интелектуалним тешкоћама и даље налазе на маргини друштвених збивања социјална предузећа представљају добро решење када је реч о њиховом радном ангажовању. Социјално предузеће  је усмерено на задовољавање социјалних потреба свих маргинализованих особа, а послује у складу са прописима о привредним друштвима. Део остварених прихода предузеће мора да инвестира у интеграцију сопствених корисника у друштво и побољшање њиховог животног стандарда, услова рада, радних вештина и задовољавање њихових потреба.

Закон предвиђа да осим као социјално предузеће, посебни облици запошљавања и радног ангажовања ове популације могу бити организовани и као предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање  које је више усмерено на радну интеграцију особа са интелектуалним тешкоћама, тј. као радни центар.

Радни центар обезбеђује радно ангажовање као радно – терапијску активност особа са интелектуалним тешкоћама које не могу да се запосле или одрже запослење ни под општим ни под посебним условима.  Суделовање у активностима радног центра често је један од корака према послу у отвореној радној средини. У радном центру се спроводи професионална рехабилитација – корисници развијају одређене вештине које су им неопходне за рад у отвореној радној средини.Могу га сем државе основати и организације особа са инвалидитетом и организације њихових законских заступника. Удружење „На пола пута“ планира за наредни период да оснује радни центар, где би корисници али и њихови родитељи били ангажовани, са перспективном оснивања социјалног предузећа.

.