AKREDITOVAN PROGRAM OBUKE
NAZIV PROGRAMA
„Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom – uspostavljanje i pružanje usluge“

BROJ REŠENJA O AKREDITACIJI
150-00-0097/8/2022-09

AUTORI PROGRAMA
Katarina Tadić, MA specijalni edukator i rehabilitator Gordana Juričan, spec. Psihologije

KONTAKT OSOBE
Katarina Tadić, katarina.tadic@napolaputa.org , 060/0203744 Marina Kurilj, marina.kurilj@napolaputa.org, 060/0689-659

CILJ/EVI PROGRAMA
Opšti cilj je uspostavljanje i razvijanje usluge stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom, unapređenje znanja, veština i kvaliteta rada osoblja službe podrške. Specifični ciljevi su: upoznavanje sa zakonskim okvirom usluge, organizacijom službe podrške, ulogama u timu i vođenju dokumentacije; vrstama i nivoima pružanja podrške, razvoj kompetencija za rad sa porodicom korisnika i zagovaranje usluge. Postavljeni ciljevi, odgovaraju kreiranim modulima obuke, koji obuhvataju znanja, veštine i iskustva koja je neophodno preneti učesnicima kako bi pokrenuli uslugu u svojoj lokalnoj zajednici ili unapredili kvalitet usluge koju pružaju.

SADRŽAJ PROGRAMA
Program obuke predstavlja objedinjavanje stečenih znanja, veština i iskustava koje su autori programa kao i Udruženje „Na pola puta“ koji je licencirani pružalac ove usluge stekli prilikom višegodišnje realizacije usluge, te ga shodno tome čini: Teorijski deo obuke baziran na: Zakonu o socijalnoj zaštiti (2011), Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (2013), organizaciji usluge stanovanje uz podršku, radu i saradnji sa porodicama korisnika. Praktični deo podrazumeva: prenos znanja, veština i iskustava prilikom pružanja usluge, kao i iskustva u osmišljavanju i realizaciji različitih obuka; iskustva u unapređenju kvaliteta rada službe podrške i direktnog pružanja podrške korisnicima ove usluge i članovima njihovih porodica. Program obuke se realizuje u grupama, a obuhvata interaktivne radionice, prezentacije, vežbe. Sadržaj obuke čini pet modula tj. 23 radionice.

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA
Opšte kompetencije - učesnici će biti osposobljeni da primenjuju savremena znanja o radu sa osobama sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama, uvažavaju principe socijalne inkluzije; primenjuju koncept usluge u skladu sa zakonskim okvirima; usvoje procedure za uspostavljanje, pružanje, promociju i zagovaranje usluge; Posebne kompetencije - učesnici će ovladati ključnim veštinama za preuzimanje odgovarajućih uloga u službi podrške, veštinama i znanjima potrebnih za kreiranje i realizaciju individualnih planova podrške za korisnike, veštinama neophodnih za saradnju sa porodicom korisnika, predstavnicima institucija i lokalne zajednice.

CILJNA GRUPA PROFESIONALACA ZA OBUKU
Učesnici ne moraju imati prethodno stečeno znanje iz oblasti socijalne zaštite, socijalnih usluga i formalno obrazovanje, tj. namenjen je svim pozicijama u službi podrške. Ciljna grupa su budući pružaoci usluge koji žele da formiraju službu podrške kao i postojećim pružaocima usluge. Obuku mogu pohađati stručni radnici Centara za socijalni rad ili zaposleni u institucijama koje zbrinjavaju osobe sa intelektualnim teškoćama, kako bi unapredili svoje stručne kompetencije, dobili znanja i veštine potrebne za uspostavljanje i realizaciju ove usluge, što u perspektivi može olakšati transformaciju institucija.

OBLAST NA KOJU SE PROGRAM ODNOSI I KRAJNJI KORISNICI
Oblast Zaštite osoba sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite. Krajnji korisnici su mlade i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama.

PREDUSLOVI ZA UKLJUČIVANJE PROFESIONALACA NA OBUKU
Preduslovi za uključivanje profesionalaca su: visoki stepen obrazovanja i potreba da se ovlada novim znanjima i veštinama neophodnim za pokretanje usluge, da se unapredi kvalitet rada pružaoca usluge, zainteresovanost i motivisanost profesionalaca za uslugu. Preduslov za uključivanje neprofesionalaca je završena osnovna škola.

TRAJANJE PROGRAMA OBUKE, u satima (dana/sati)
Program obuke traje 4 dana u ukupnom trajanju od 32 sata.