MISIJA I VIZIJA
MISIJA
Stvaranje uslova koji će omogućiti da osobe sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima svih životnih dobi i članovi njihovih porodica žive ravnopravno sa svim drugim ljudima.

VIZIJA
Potpuna integracija osoba sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima u sve društvene tokove.