POMOĆ U KUĆI ZA OSOBE SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
Udruženje 'Na pola puta" od 2014. godine pruža uslugu "Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom" (u daljem tekstu PUK) u svrhu očuvanja i unapređenja kvaliteta života korisnika i članova njihove porodice.

S obzirom na kvalitet i održivost usluge PUK, udruženje u novembru 2015. godine dobija licencu od nadležnog ministarstva.

Pravo na korišćenje ove usluge imaju osobe sa invaliditetom svih životnih dobi iz grada Pančeva kao i iz naseljenih mesta opštine Pančevo.

Saradnici koji su angažovani u pružanju ove usluge su prošli akreditovanu obuku i time stekli značajne veštine i znanje neophodne za kvalitetan rad sa korisnicima ove usluge.

Zahvaljujući ovoj usluzi, osobe sa invaliditetom su u prilici da sadržajnije i organizovanije provode slobodno vreme, prošire socijalne kontakte, zadovolje potrebe za sticanjem novih znanja i time unaprede kvalitet življenja.

Jedna od dobrobiti ove usluge tiče se i roditelja osoba sa invaliditetom koje su korisnici usluge PUK. Ona podrazumeva dobitak slobodnog vremena za roditelje, mogućnost da se posvete sebi, svojim aktivnostima i ostalim članovima porodice.

Takođe, zahvaljujući usluzi PUK, smanjuje se rizik od socijalne isključenosti, diskriminacije i institucionalizacije.

Za više informacija pozovite 013/341-960 svakog radnog dana od 9-15 časova.