VEST
2022
Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2022. godinu

Grad Pančevo i Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja je putem Zahteva za dodelu sredstava za programe udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2022. godinu finansijski podržao programske aktivnosti Udruženja “Na pola puta”.

Osnovni cilj programa koje realizuje Udruženje “Na pola puta” je poboljšanje kvaliteta života dece, mladih, odraslih i starih osoba sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima, kroz organizovanje i pružanje usluga koje podržavaju ostanak u porodici i preveniraju institucionalizaciju i koje osnažuju OSIT i njihove porodice u svim  životnim aspektima.

Mere i aktivnosti iz Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027.g. koje su kroz programe Udruženja podržane su:

1. Razvijanje usluga pomoći u kući u gradu i naseljenim mestima;

2. Razvijanje savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga;

3. Unapređenje saradnje i umrežavanje ustanova i drugih pružalaca usluga u sistemu socijalne zaštite;

4. Unapređenje informisanosti korisnika i svih građana o uslugama i pravima iz oblasti socijalne, zdravstvene zaštite, radnih odnosa i svih drugih oblasti od značaja;

5. Podrška porodicama u riziku od izdvajanja dece. (Podrška programima i projektima koji jačaju roditeljske kompetencije porodicama iz osetljivih grupa, pružaju podršku stimulaciji ranog razvoja);

6. Razvijanje međugeneracijske solidarnosti i saradnje i promocija volonterizma u podršci socijalno osetljivim grupama.