VEST
2016
Pomoć u kući za OSIT


 

Projekat predviđa razvoj i unapređenje usluge Pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama i njihove porodice, na teritoriji Opštine Pančevo (uključujući i naseljena mesta).

Usluga Pomoć u kući pomaže porodici u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, da se porodica osnaži u svom svakodnevnom funkcionisanju, da se poboljša kvalitet života tih porodica i da se spreči potencijalna institucionaliacija osobe sa invaliditetom, usled nemogućnosti porodice da na adekvatan način odgovori potrebama te osobe.

Udruženje je od 2014. godine pružalo uslugu Pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama, istovremeno prikupljajući potrebnu dokumentaciju za dobijanje licence. Rešenje o licenciranju dobijeno u novembru 2015. godine od nadležnog Ministarstva.  Zadovoljstvo korisnika ali i povećan broj novih zainteresovanih korisnika pokazatelj je da je ovu uslugu potrebno razvijati i unapređivati, kako bi bila dostupna većem broju korisnika, osobama sa intelektualnim teškoćama.

Projekat podržao Grad Pančevo, MRZBSP i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova