VEST
2022
Put do samostalnosti

„Put do samostalnosti“ je projekat čiji  je osnovni cilj ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim teškoćama na život u otvorenoj sredini kroz povećanu dostupnost podrške, održavanje i unapređenje veština neophodnih sa samostalan život, prevenciju institucionalizacije i smanjenje socijalne isključenosti korisnika kao i podizanje kvaliteta življenja osoba obuhvaćenih projektom.

Podrška koja se pruža kroz projekat „Put do samostalnosti“ organizovana je kroz individualni i grupni rad sa mladim i odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama,  kroz dva programa:

  1. Program osamostaljivanja koji se organizuje kroz radionice, individualni i grupni rad, prema individualnim planovima podrške;
  2. Program socijalne inkluzije koji se organizujei kroz grupni rad i obuhvata učešće osoba sa intelektualnim teškoćama u različitim manifestacijama koje se organizuju u lokalnoj zajednici, kao i korišćenje resursa zajednice (kulturne i sportske ustanove) i druženja. Sve aktivnosti se odvijaju u grupi, kako bi razvila socijalna kohezija, saradnja, razumevanje i tolerancija za potrebe drugih u grupi.

Značaj ulaganja u sticanje novih veština i osamostaljivanje osoba sa intelektualnim  teškoćama, osim dobrobiti za same osobe i njhove porodice, je i dobrobit za lokalnu zajednicu i lokalnu samoupravu koje podrškom razvoju usluga socijalne zaštite i neformalnih servisa podrške imaju veoma važnu ulogu u obezbeđivanju prava osoba sa invaliditetom na život u porodici, život u zajednici, a posebno u procesu deinstitucionalizacije i sprečavanju dalje institucionalizacije.

Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kroz program u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom.