VEST
2023
Usluga Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom u Pančevu

Udruženje “Na pola puta” kao licencirani pružalac usluge Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom, nastavlja da pruža uslugu i u toku 2023-2024.godine na teritoriji Grada Pančeva. Krajem 2022.g. potpisan je ugovor po javnoj nabavci sa Gradskom upravom Pančeva, koja već 8 godina na ovaj način sufinansira uslugu.

Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom je usluga koja spada u usluge podrške za samostalni život. Ova usluga obezbeđuje odgovarajući smeštaj, stručnu pomoć i podršku za što potpunije osamostaljivanje i uključivanje korisnika u zajednicu. Takođe, predstavlja alternativu institucionalizaciji osoba sa invaliditetom.

Ciljna grupa usluge koju pruža Udruženje “Na pola puta” su mlade i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama. Usluga se pruža kontinuirano, tokom cele godine.

Usluga Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom ostvaruje se realizacijom programskih aktivnosti kojima se u skladu sa procenom individualnih potreba i potreba korisničke grupe:

1)Osigurava bezbedno okruženje i nadzire bezbednost korisnika;

2)Pruža pomoć i podrška u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba;

3)Obezbeđuje dostupnost socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturno-zabavnih, sportskih i rekreativnih usluga.


Aktivnosti usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv nezavisan život, realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom, a u skladu sa procenom potreba korisnika mogu obuhvatiti:

1) podršku uspostavljanju i održavanju pozitivnih odnosa sa licima u okruženju;

2) organizovanje radno - okupacionih i edukativnih aktivnosti koje podstiču sticanje novih znanja i veština;

3) ovladavanje praktičnim veštinama, koje se koriste u svakodnevnom životu, posebno onim veštinama koje se odnose na pripremu ishrane, održavanje lične higijene i higijene stanovanja, vođenja domaćinstva, poznavanja i korišćenja resursa zajednice;

4) podršku u razvoju samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanja odgovornosti;

5) pomoć prilikom održavanja stanova i staranja o ličnim stvarima;

6) organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;

7) organizovanje zabavnih sadržaja u skladu sa interesovanjima, željama i sposobnostima korisnika;

8) razvoj veština za prepoznavanje i rešavanje problema;

9) razvoj socijalnih i komunikacionih veština;

10) razvoj veština za samozaštitu.